Nyheder til virksomheder
Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2022
10/4/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af beviser i alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, aktieselskaber (A/S) der omfattes af reglerne for et investeringsselskab jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).
Indberetningen af køb og salg af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer. 

Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2022
10/4/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af aktier mv. for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2022
10/4/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af aktier mv. for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handel med aktier mv.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer). Indberetningen af køb og salg af aktier mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 17, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2022
10/4/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29 for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handler med finansielle kontrakter og strukturerede fordringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer)

Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på biler
10/3/2022

Motorstyrelsen modtager jævnligt henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende reparerede eller ombyggede biler. Det kan fx være i forbindelse med køb, egen reparation eller ombygning. I visse tilfælde kan en reparation eller ombygning betyde, at der skal betales ny registreringsafgift, fordi bilen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

I dette nyhedsbrev vejleder Motorstyrelsen om, hvornår der som følge af reparationen eller ombygningen skal betales ny registreringsafgift. På siden Ombygning og reparation af bil giver vi eksempler på, hvilke ændringer der medfører eller ikke medfører et afgiftsmæssigt identitetstab, når de foretages i forbindelse med en reparation eller ombygning.  

Nyhedsbrevet vedrører kun den afgiftsmæssige behandling af reparation, ombygning m.v. og ikke øvrige aspekter såsom syn, teknisk opbygning eller mekanisk bearbejdning. Nyhedsbrevets indhold er udarbejdet med input fra relevante brancheforeninger.

Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab gælder for alle typer køretøjer. Dette nyhedsbrev tager dog udgangspunkt i reparation og ombygning af biler inklusive veteranbiler (biler ældre end 35 år).

Du kan læse mere om reglerne for reparerede og ombyggede køretøjer i Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.8.3

Indberetningsvejledning til etableringskontosystemet (EIS) 2021/2022
10/3/2022

Vejledningen beskriver hvordan pengeinstitutterne skal foretage indberetning og rettelse af indberetninger vedr. indskud og hævninger på etablerings-, iværksætter-, konjunkturudlignings- samt indkomstudligningskonti.

eKapital VP - Indberetningsvejledning om Aktiesparekonto 2022
10/3/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat evt. afgifter af aktiesparekonti for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 Skatteindberetningslov med senere ændringer  med tilhørende bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning med senere ændringer.

Aktiesparekontoen skal administreres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021 aktiesparekontoloven. 

eIndkomst: Indberetningsvejledning
10/3/2022

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
9/30/2022

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger 

Indberetningsvejledning om provisioner mv. der videregives til kunder 2022
9/29/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af provisioner mv. fra investeringsinstitutter, der videregives til kunder.

Indberetningspligten følger af reglerne i skatteindberetningsloven § 15 a (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer) samt § 32 i bekendtgørelse om skatteindberetning (bekg. nr. 888 af 15. juni 2020).

Tariferingsforordninger
9/28/2022

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 28. september, 2022 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/28/2022

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af bariumcarbonat.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
9/26/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
9/22/2022

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
9/22/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.

Orientering om ændring af procedure for partshøring i pristjeksager
9/22/2022

Formålet med dette nyhedsbrev er at orientere om, at Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring i pristjeksager, hvor Motorstyrelsen regulerer en selvanmelders værdifastsættelse af et brugt motorkøretøj.

Fremover gennemfører vi partshøring, før vi sender en afgørelse, og ikke efter vi har truffet afgørelsen.

Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring fra 1. oktober 2022.

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgift
9/20/2022

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Una guida pratica al sistema fiscale danese
9/13/2022

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
9/9/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
9/9/2022

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/492, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/776, på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten, til også at omfatte importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra Tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i Tyrkiet.