Nyheder til virksomheder
Dokumentation for klargøringsfradrag
7/19/2021

Motorstyrelsen præciserer kravene til dokumentation for, hvornår et køretøj kan anses for klargjort. Kan det dokumenteres, at et køretøj er klargjort, skal der ikke gives et klargøringsfradrag på 3 % i forbindelse med en værdifastsættelse. Dette vil være relevant i sager om eksportgodtgørelse, hvor en undladelse af at give et klargøringsfradrag medfører en højere eksportgodtgørelse. 

Klagevejledning
7/13/2021

Toldstyrelsen har givet mangelfuld klagevejledning i de afgørelser, som styrelsen har truffet i perioden 1. juli 2020 til 9. juni 2021.

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
7/13/2021

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2021 samt løbende indberetning 2022.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Nye afgiftssatser for CFC- og drivhusgasser
7/12/2021

Den 1. juli 2021 stiger afgifterne for alle drivhusgasser og CFC-gasser, som følge af en ændring i cfc -afgiftsloven.

Bagatelgrænsen på 10.000 kr. ophæves for visse kemiske stoffer. 

Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
7/12/2021

Suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet en afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse.

Toldtariffen 2021-3
7/8/2021

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
7/8/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Tyrkiet.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
7/8/2021

Ændringer af toldtarifpositioner.

Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
7/7/2021

Ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af en endelig beskyttelsesforanstaltning mod importen af visse stålprodukter.

Tariferingsforordninger
7/5/2021

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 28. juni, 2021 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøj
7/5/2021

Fra den 1. juli 2021 er det muligt at søge Motorstyrelsen om dispensation fra kravet om, at man skal have registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret for at kunne være registreret som ejer af et køretøj.

I nyhedsbrevet beskriver vi, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få en dispensation, så man kan være registreret som ejer af et køretøj, selvom man ikke har en adresse i CPR-registret.

Varsling af serviceændring i Motorregistret - Sekundære Erhvervsaktører
7/5/2021

Der varsles hermed ændring af service USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent i Motorregistret. Servicen opdateres per 5. oktober 2021.

Servicen tilføjes nye felter og § 60-selskaber tilbydes adgang til udvidede ejer- og brugeroplysninger.

Dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøj
6/30/2021

Fra den 1. juli 2021 er det muligt at søge Motorstyrelsen om dispensation fra kravet om, at man skal have registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret for at kunne være registreret som ejer af et køretøj.

I nyhedsbrevet beskriver vi, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få en dispensation, så man kan være registreret som ejer af et køretøj, selvom man ikke har en adresse i CPR-registret.

Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
6/30/2021

Ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 med henblik på at forlænge beskyttelsesforanstaltningen vedrørende importen af visse stålprodukter

eIndkomst: Indberetningsvejledning
6/29/2021

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/29/2021

Ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272

Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - Pensionsafgift
6/25/2021

PAF er et pensionsafgiftssystem, hvor formålet er at modtage pensionsinstitutternes og pengeinstitutternes indberetning af pensionsafgifter for ophævede pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven.

Denne vejledning knytter sig til de blanketter, som institutterne skal bruge, når de skal beregne afgiften ved udbetaling eller disposition af beløb på en pensionsordning.    

Vejledningen er delt op i en specifik vejledning til blanketterne P30 (07.049), P31 (07.050) og P32 (07.084) og P32U (07.084U):

Solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7
6/25/2021

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om reglerne om solidarisk hæftelse, som fremgår af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7. 

Motorstyrelsen orienterer desuden om, at styrelsen vil genoptage et mindre antal sager, hvor der er truffet afgørelse om solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7. Der er tale om sager, hvor en virksomhed har anvendt en registreret virksomhed til at værdifastsætte og afgiftsberigtige køretøjer, der har været indregistreret i Danmark tidligere, herunder tidligere leasingkøretøjer. Motorstyrelsen genoptager disse sager, fordi vi vurderer, at retsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart til at træffe afgørelse om solidarisk hæftelse.      

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
6/22/2021

Indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Begrænset adgang til at betale i motorekspeditionerne fra 1. juli 2021
6/22/2021

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om begrænsninger i muligheden for at betale for varer og ydelser i motorekspeditionerne.