Ekstrakt fra http://www.markedsforingsretten.dk/bogen/17.html 

Højesterets dom UfR 2007.1857 H (UPS)43 drejede sig om retten til domænenavnet »ups.dk«. United Parcel Service of America, Inc. (UPS) er en virksomhed, der angiveligt er verdens største distributionsfirma og primært beskæftiger sig med kuréropgaver vedrørende breve og pakker. Datterselskabet U.P.S. Danmark blev stiftet i 1986. Betegnelsen »UPS« er af virksomheden registreret som dansk varemærke. Domænenavnet »ups.dk« var registreret af virksomheden Data4u, som er en personligt drevet virksomhed, der tilbyder edb-assistance og udviklingsopgaver. Udover at være en kendt virksomheds varemærke er »UPS« også betegnelsen for Uninterruptible Power Supply, der er en nødstrømforsyning, der kan holde bl.a. en server kørende under strømsvigt. Domænenavnet blev ikke brugt aktivt, men registranten oplyste, at det var planen, at domænenavnet skulle bruges til en hjemmeside, der markedsførte UPS-anordninger m.v. Ved en afvejning af parternes interesser fandt Højesteret, at Data4u ikke havde en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af det inaktive domænenavn »ups.dk«, hvorimod United Parcel Service havde et klart behov for at tage det i brug, og nægtelsen af at overføre navnet til United Parcel Service var i strid med domænelovens § 12, stk. 1, og markedsføringslovens § 1.44

Artikel af http://forumorientering.dk/node/4697#.VCNJAfl_tuI 

DOMÆNENAVNET UPS.DK OVERDRAGET EFTER GOD DOMÆNENAVNSSKIK

Oprettet d. 19/11 - 2007

Højesteret fastslog i en dom af 18. april 2007, at en IT-konsulentvirksomhed ikke havde en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde domænenavnet UPS.dk og derfor skulle overdrage dette til pakke- og forsendelsesvirksomheden, UPS.

United Parcel Service of America Inc. (sagsøger) er en verdensomspændende pakke- og forsendelsesvirksomhed, som bruger ?UPS? som forretningskendetegn, og som siden 1976 har haft ?UPS? registreret som figur- og ordmærke i Danmark.

Data4u (sagsøgte) er en IT-konsulentvirksomhed, som tilbyder edb-assistance og udviklingsopgaver. I april 1999 registrerede Data4u domænenavnet ups.dk. I 1998-1999 foretog Data4u desuden registreringer af omkring 200 .dk domæner, herunder domænet domaine-salg.dk og en række domænenavne indeholdende tredjemands navne og varemærker. Nogle af disse domæner blev siden hen solgt.

To uger efter registreringen af ups.dk henvendte UPS sig til Data4u med anmodning om overdragelse af domænenavnet, hvilket blev afvist af Data4u. Efter flere forgæves anmodninger om overdragelse, indbragte UPS i september 2001 sagen for domstolene.

Data4u forklarede i retten, at domænet var blevet registreret med henblik på produktion og salg af anlæg for nødstrømsforsyninger, der går under navnet UPS som en forkortelse for Uninterruptible Power Supply. Data4u havde imidlertid ikke ført disse overvejelser ud i livet og havde ikke selv taget domænet i brug. Data4u gjorde desuden gældende, at registreringen af de ca. 200 domænenavne ikke var sket med salg for øje, og at Data4u ikke havde haft kendskab til, at UPS var et registreret varemærke.

Højesteret bemærkede indledningsvist, at sagsøger gennem mange år havde anvendt betegnelsen UPS som varemærke, herunder i Danmark.

Højesteret bemærkede herefter, at sagsøgte havde registreret ca. 200 .dk domæner, at der i nogle af disse domænenavne indgik navne og varemærker, der tilhørte tredjemand, at sagsøgte endvidere havde registreret domænenavnet domain-salg.dk, og at sagsøgte også havde foretaget salg af domænenavne.

Det bemærkedes videre, at sagsøgte bortset fra registreringen af domænenavnet ups.dk ikke i øvrigt havde taget noget skridt til at føre sine overvejelser om brugen af domænenavnet ud i livet.

Under de anførte omstændigheder fandt Højesteret, at sagsøgte ikke havde en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af det inaktive domænenavn ups.dk, hvorimod sagsøger fandtes at have et klart behov for at tage det i brug.

Sagsøgtes opretholdelse og nægtelse af at overdrage domænenavnet var derfor i strid med domænelovens bestemmelse om god domænenavnsskik, og sagsøgte blev herefter dømt til at overdrage domænenavnet til sagsøger.

Sagen er den første sag, som Højesteret har afgjort på baggrund af bestemmelsen i domæneloven, som fastslår, at registrering og brug af domænenavne ikke må ske i strid med god domæneskik. Denne regel giver mulighed for at foretage en afvejning mellem to parters interesser i et domænenavn, blandt andet ud fra en betragtning om, at domænenavne er en knap ressource, der bør tildeles en part, som har en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet.

Netop afvejningen af parternes interesser har haft afgørende betydning for Højesterets afgørelse, idet Højesteret lagde vægt på, at United Parcel Service of America Inc. som følge af sin brug af kendetegnet ?UPS? havde et væsentligt behov for at gøre brug af domænenavnet ups.dk. Heroverfor stod, at Data4u havde haft domænenavnet registreret gennem en længere årrække uden at gør brug af domænenavnet og dermed tilsyneladende ikke havde nogen reel interesse i at gøre brug af domænenavnet. Højesteret synes dog også at have lagt vægt på antallet af Data4u?s øvrige registreringer og karakteren af disse registreringer.

Selvom dommen er konkret begrundet, må det antages, at der efter dommen ikke kan stilles store krav til, hvornår en indehaver af et domænenavn, som gennem længere tid har undladt at gøre brug af domænenavnet, må anses for at handle i strid med god domænenavnsskik, hvis han afviser at overdrage domænenavnet til en anden, som har kendetegnsrettigheder til domænenavnet, og som dermed kan påvise at have et væsentligt behov for at gøre brug af domænenavnet.

Denne artikel bringes af Forum Advokater - Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.


Kommentarer af Data4u:

Det bør bemærkes at der er flere fejl i denne artikel. Det er ikke korrekt at UPS henvendte sig efter blot 2 uger, det var først flere år efter. Der var heller ikke tale om "anmodninger" om overdragelse, men derimod et direkte krav (aldrig det mindste forsøg på forhandling). Man glemmer også at UPS havde haft chancen for at købe domænet, efter direkte opfordring, men ikke benyttet sig af dette. Påstanden om at flere domæner efterfølgende er blevet solgt, er tillige ukorrekt. Nogle af disse er blevet givet videre til folk med legal interesse deri og IKKE solgt. Det omtalte domæne: domain-salg.dk blev rigtig nok erhvervet, idet der endnu ikke var fuld kendskab til udfaldet af anvendelsen af alle disse domæner. Senere har det vist sig at opretholdelsen af så mange navne har været vanskeligt, men også at netop nogle af disse tidlige navne har været gode at anvende.

Det skal også bemærkes at der var en klar årsag til at domænet ikke blev anvendt. Min Advokat frarådede dette direkte, netop som vi skulle i gang, idet han henholdte at dette ville forårsage at også Markeringsføringsloven blev taget i anvendelse. Derfor blev det sat i bero - grundet anbefalingen fra min Advokat. Der er åbenbart tale om en "catch 2", idet jeg blev anbefalet dette og samtidlig netop klandres for det selv samme.

Endelig fremførte UPS' Advokat en direkte løgn i retten. Vi var alle chokerede over dette. Men den måde man procedurerer en sag på i Højesteret, tillod ikke at adressere dette ordentligt. Det var ikke første gang at anklageren efter udskiftning af flere Advokater forsøgte sig med "ufine tiltag". Advokaten fremførte at der skulle have været forhandlinger på "meget store beløb", hvilket ud over at være ulovligt at fremføre i retten, var en direkte løgn. Der var tale om at UPS ville give kr. 1200 for omkostningerne af domænet. Min Advokat snakkede først om at indføre denne påstand for Advokatklagenævnet, men droppede efterfølgende dette. Dette er vores "retsstats tilstand"!

Der nævnes heller intet om at UPS hele 2 gange overtrådte fortrydelsesretten og alligevel "ekstraordinært" fik lov bl.a. at basere sig på en lov indført 7 år efter sagen startede. Mærkeligt at ingen har bidt mærke i sådanne graverende fejl; havde det været den anden vej, ville der ikke være blevet givet noget ved dørene! Det hedder sig at en sag skal prøves ved 2 instanser - vel at mærke - samme sag. Hvor Sø- og Handelsretten gav Data4u medhold, blev det forkastet af Højesteret baseret på en "vag" lov ankommet 7 år efter sagen er startet. Hvor retfærdigt er det? Der blev i kendelsen lagt vægt på at UPS havde "mere brug" for domænet og netop som jeg skriver lige nu 7 år efter, er det end ikke taget i brug endnu!

Skal man afrunde sagen, har Højesteret helt klart taget "et forkert skøn", for det var ikke andet end et vagt bud som tilgodeså den store part - sådan som vores samfund også er blevet funderet gennem de seneste mange år. Det er en sørgelig tendens at de store blot opkøber alt og alle, hvor de kan komme til. Det er også sørgeligt at vore Advokater ikke kan gennemskue en forfejlet retorik, om end den kan se rigtig nok ud på overfladen. Der var endnu mange detaljer, som er udeladt her!