SKAT juridiske nyheder

SKATs juridiske nyheder
Kapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager
22-11-2017

Skatterådet bekræftede, at spørgers udenlandske kapitallivsforsikringer fortsat er indkomstskattefri, jf. den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, stk. 5 og 6, og at spørger kunne skifte kapitallivsforsikringens porteføljemanager, uden at kapitallivsforsikringerne blev omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Spilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening
22-11-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at en konkurrence for medlemmer af en forening kunne anses som værende offentlig, og dermed omfattet af spilleafgift.  Gevinsterne i konkurrencen var dermed skattefri for vinderne, og udbyderen af konkurrencen skulle betale spilleafgift efter reglerne om afgift af spil uden indsats (gratis-spil). Det var gratis at deltage i konkurrencen, og vinderne blev fundet ved tilfældighed. Selvom konkurrencen afholdes blandt medlemmer af en forening ansås den for offentligt tilgængelig, idet der dels blev lagt vægt på foreningens størrelse, at den var landsdækkende, at konkurrencen blev annonceret offentligt i trykt markedsføringsmateriale, på hjemmesider og/eller sociale medier, samt at enhver uden videre kunne blive medlem af foreningen.

Ekstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist
22-11-2017

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen opfyldte betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteyderens skatteansættelse for indkomstårene 2004-2006 og 2008. Skatteyderen havde ikke indleveret selvangivelser de omhandlede indkomstår, idet skatteyderen havde lidt af alkoholafhængighed. Spørgsmålet i sagen var nærmere, om der forelå særlige omstændigheder i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og om reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var overholdt.

Retten fandt det ikke godtgjort, at skatteyderen i hele den omhandlede periode havde været forhindret i at ansøge om genoptagelse inden for de ordinære frister. Retten henviste herved til, at skatteyderen i de omhandlede år havde arbejdet som bestyrelsesformand i sit selskab, og at han havde modtaget betaling for dette arbejde, samt at skatteyderende tidligere havde bedt om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006.

Retten fandt endvidere, at det ikke med fornøden vægt var godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige skatteansættelser, som ønskedes genoptaget, var åbenbart urigtige.

Endelig fandt retten, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, heller ikke var overholdt, idet fristen senest skulle regnes fra det tidspunkt, da skatteyderens revisor havde fået aktindsigt hos SKAT, således at 6 måneders fristen ikke var overholdt, og idet der ikke var grundlag for at fravige fristen.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
21-11-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i G1 K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
21-11-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i G1 K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Nedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning
20-11-2017

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder var skattepligtig af en avance, der var opstået i forbindelse med skatteyderens afståelse af anparter.

Skatteyderen havde i maj 2010 erhvervet anparter for kr. 62.500,- fra sit holdingselskab, som på daværende tidspunkt var nødlidende. I efteråret 2010 opstod der uenighed mellem skatteyderen og den anden anpartshaver i selskabet, og skatteyderen solgte herefter i oktober 2010 sine anparter for kr. 1.800.000,- til den anden anpartshaver.

Skattemyndighederne forhøjede skatteyderens indkomst for indkomståret 2010 med kr. 1.737.500,-, svarende til forskellen mellem afståelsessummen på kr. 1.800.000, og anskaffelsessummen på kr. 62.500,-.

For landsretten havde skatteyderen nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 skulle nedsættes med kr. 1.737.500,-. Til støtte herfor gjorde skatteyderen bl.a. gældende, at anparterne var solgt under tvang fra banken, og at afståelsessummen var blevet anvendt til at nedbringe skatteyderens mellemværende med banken. Skatteyderen gjorde i den sammenhæng – som et yderligere anbringende for landsretten – gældende, at der forelå gældseftergivelse efter kursgevinstlovens § 24, og at avancen derfor ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst.

Ministeriet påstod byrettens dom stadfæstet.

Landsretten udtalte, at de anførte beløb i overdragelserne hverken var anfægtet civilretligt af parterne eller af skattemyndighederne. Beløbene skulle derfor lægges til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010.

Videre udtalte landsretten, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at overdragelsen af anparterne i oktober 2010 skete ved bankens mellemkomst, og at skatteyderen pga. sin økonomiske situation og sit mellemværende med banken følte sig tvunget til at acceptere overdragelsen af anparterne. Endelig fandt landsretten det ikke var godtgjort, at der forelå gældseftergivelse omfattet af kursgevinstlovens § 24.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom (SKM2017.160.BR) og gav Skatteministeriet medhold.

Skattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler
20-11-2017

Skatterådet bekræfter, at arbejdsgiverens refusion af de ansatte piloters udlæg til uniformsgenstande og arbejdsredskaber, samt rensning af den pligtmæssige uniform er skattefri for piloterne, såfremt de ikke anvendes privat. En arbejdsgiverbetalt flightbag på hjul er efter Skatterådets opfattelse en skattefri uniformsgenstand, når den udleveres som en del af den pligtmæssige uniform og anvendes sammen med denne til transport af arbejdsredskaber og arbejdsdokumenter.

Skatterådet anser derimod ikke arbejdsgiverens refusion af piloternes udlæg til solbriller og briller med styrke for skattefri for piloterne, ligesom disse ikke er omfattet af den skattefri bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.

Særlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser
20-11-2017

Skatterådet anså selskabets C-aktieklasse med stemmesvage aktier som en særlig aktieklasse for medarbejderaktier i relation til ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 5. Ligningslovens § 7 P kunne dermed ikke anvendes. C-aktierne ejes af medarbejdere samt af en fond, der løbende har erhvervet aktier fra fratrådte medarbejdere.

En vedtægtsændring, der medfører sammenlægning af de tre eksisterende aktieklasser med forskellige stemmerettigheder, sidestilles med en afståelse af aktierne i skattemæssig henseende, da der sker en ændring af de økonomiske rettigheder.

Straf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk
17-11-2017

T1 og T2 var tiltalt for moms- og skattesvig i forening ved at have drevet uregistreret momspligtig virksomhed og udstede fakturaer med moms uanset nægtet registrering; ved at have angivet virksomhedens momstilsvar for lavt samt at have undladt at foretage indeholdelse af AM-bidrag og A-skat af udbetalte lønninger. Endvidere var de tiltalt for dokumentfalsk ved at gøre brug af 329 totalforfalskede fakturaer til at skuffe i retsforhold, idet fakturaerne blev overdraget til SKAT som bevis for, at selskabet benyttede sig af de nævnte selskaber som underleverandører. T1 og T2 unddrog herved for 2.126.111 kr. i moms, 2.927.918 kr. i A-skat og 462.911 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T2 var endvidere tiltalt for skattesvig ved at undlade at selvangive indtægter ved personlig virksomhed. Han har herved unddraget for 386.064 kr. i skat og arbejdsmarkedsbidrag.

T1 ønskede ikke at afgive forklaring om sin rolle i virksomheden i byretten.

T2 forklarede at han har hjulpet sin bror T1 med at drive udlejningsvirksomheden. T1 ejede og styrede virksomheden, herunder lavede fakturaer og regnskaber samt indgik aftale med både kunder og ansatte. Om sin egen rolle i virksomheden forklarede T2, at han hverken var ansat eller medejer. Han arbejdede frivilligt på fuld tid i virksomheden og fik ikke løn for sit arbejde. Han sørgede for udstyr og sikkerhedsgodkendelser til personalet, indgik kontrakter med de kunder, som de skulle arbejde for, og ansatte personale og hyrede underleverandører.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. T1 idømtes fængsel i 1 år og 9 måneder, tillægsbøde på 5.5 mio. kr. samt 5 års rettighedsfrakendelse. T2 idømtes fængsel i 2 år, tillægsbøde på 5.750.000 kr. samt 5 års rettighedsfrakendelse.

T1 forklarede for landsretten, at han ikke har haft noget med virksomheden at gøre, men at han i marts 2012 blev klar over, at en virksomhed med det navn var registreret i hans navn.

Landsretten frifandt T1, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist, at T1 før efter gerningsperioden blev nærmere bekendt med forholdene vedrørende udlejningsselskabet. T2 fandtes skyldig i tiltalen. Han idømtes ubetinget fængsel i 2 ½ år, en tillægsbøde på 5.450.000 kr. samt rettighedsfrakendelse. Landsretten lagde foruden forholdenes omfang og tidsmæssige udstrækning vægt på, at etableringen og driften af virksomheden ansås for planlagt af T2 med henblik på unddragelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og at dette er sket sideløbende med og i forlængelse af, at han var under tiltale og blev dømt i en anden sag vedrørende momssvig og dokumentfalsk.

Skattepligt til Danmark af pension
17-11-2017

Skatterådet kan ikke bekræfte, at udbetalinger fra en privat pensionsordning i Danmark er skattefri i Danmark. Spørger, der bor og er skattepligtigt i Tyskland, har tidligere været hjemmehørende i Danmark, i en del af den periode, hvor der har været indbetalt til pensionsordningen med bortseelsesret. Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, artikel 18, stk. 4, kan Danmark som kildeland beskatte udbetalinger, når spørger tidligere har været hjemmehørende i Danmark. Baggrunden for bestemmelsen er et dansk ønske om ret til at beskatte fraflyttede personer, som har fået fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger.

Supplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5
17-11-2017

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at der i forlængelse af en tidligere meddelt tilladelse gives tilladelse til at indhente oplysninger hos en bredere kreds af virksomheder, som er udbydere af betalingstjenester, vedrørende betalinger, som er sket mellem danske forbrugere og udenlandske e-handelsvirksomheder.

Håndværkerfradrag ved installation af el-fyr
15-11-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger og dennes hustru kunne fradrage udgifter til arbejdsløn til installation af et el-fyr og en varmepumpe efter reglerne om håndværkerfradrag i ligningslovens § 8 V, forudsat spørger og dennes hustru opfyldte og valgte beskatning efter grænsegængerreglerne i de relevante indkomstår. El-fyret blev efter en konkret vurdering anset for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven, mens udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumper fremgik direkte af bilaget. Fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skulle henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret var installeret og betalt, mens fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen skulle henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen var installeret og efterfølgende betalt.

Moms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser
14-11-2017

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et filmselskab har fradragsret for moms af udgifter til bespisning af skuespillere, statister og ansatte i forbindelse med filmproduktion, når dette sker af hensyn til selskabets behov for den mest hensigtsmæssige afvikling af filmproduktionen og sker på arealer, som selskabet midlertidigt råder over.

Godtgørelse af elafgift til varmepumpe
14-11-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne få godtgjort elafgiften af forbruget fra en varmepumpe, som blev anvendt til nedkøling af sprit. Det skyldtes, at varmepumpen blev anvendt som led i spørgers produktion.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift af overskudsvarmeafgiften.

Virksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber
13-11-2017

Skatterådet kunne efter en konkret vurdering bekræfte, at de krydsende sikkerhedsstillelser i et interessentskab var stillet som led i en forretningsmæssig disposition og således ikke begrænsede spørgers mulighed for at foretage opsparing i virksomhedsordningen.

Gældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst
13-11-2017

Skatterådet bekræftede, at eftergivelse af H1 A/S’ udlån til H2 USA Inc. hverken udløste skattefradrag eller beskatning hos H1 A/S, jf. kursgevinstlovens § 4.

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018
13-11-2017

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2018.

Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017
13-11-2017

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2017.

Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018
13-11-2017

Standardrenten for 2018 er beregnet til 2,9 pct.

Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017
13-11-2017

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2017.