SKAT virksomheder

Nyheder til virksomheder
Genoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - styresignal
26-09-2017

Styresignalet beskriver SKATs ændrede praksis vedrørende overflytning af avance, dvs. den situation, hvor nye, registreringsafgiftspligtige køretøjer sælges til under den almindelige handelspris, og avancen samtidig flyttes til afgiftsfrit eftermonteret udstyr og/eller brugte byttebiler. Overflytning af avance er beskrevet i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, 5. pkt.   

Styresignalet er en følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2017.69.LSR vedrørende årene 2010, 2011 og 2012. Landsskatteretten traf afgørelse om, at SKAT ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var tale om overflytning af avance. I afgørelsen fastlagde Landsskatteretten hvilke forhold der kan indgå i vurderingen af, om bevisbyrden for overflytning af avance er løftet.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-09-2017

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Krydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen
26-09-2017

Spørgsmålet i sagen var, om et rederi kunne opgøre indkomsten fra et krydstogtskib efter tonnageskattelovens regler. Skibet blev anvendt til forskellige former for ”expedition cruising” til forskellige destinationer verden rundt.

Landsskatterettens flertal havde fundet, at krydstogtsejlads omfattes af undtagelsesbestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, om skibe, der anvendes til sports-, udflugts- og fritidsformål.

Rederiet gjorde gældende, at skibet kunne omfattes af tonnageskatteordningen, fordi det blev anvendt til sædvanlig søtransport i form af erhvervsmæssig rederivirksomhed med transport af passagerer. Rederiet begrundede navnlig dette med, at det afgørende for passagerne var destinationerne og ikke opholdet på skibet. Desuden henviste rederiet til, at flere EU-medlemsstater har tonnageskatteordninger, som omfatter krydstogtsskibe.

Københavns Byret (3 dommere) udtalte, at det følger af ordlyden af tonnageskattelovens § 6 og § 8 samt forarbejderne, at bestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, undtager indkomst af bl.a. virksomhed med udflugts- og fritidsformål fra tonnageskatteloven, uanset om den nævnte indkomst hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer og gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer, jf. lovens § 6, stk. 1, og at tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10, således er en undtagelse til bestemmelsen i tonnageskattelovens § 6.

Retten fandt efter en samlet vurdering af skibets aktiviteter, at krydstogterne havde karakter af udflugts- og fritidsrejser med en varighed på 2-3 uger, hvor sejladsen og besøg på destinationerne udgjorde et integreret hele. Den omstændighed, at udflugts- og fritidsrejserne omfattede ophold på og sejlads fra destination til destination, indebar ifølge retten ikke, at krydstogterne kan anses som foretaget til opfyldelse af egentlige transportbehov hos deltagerne.

2017 Teknisk vejledning Rente
26-09-2017

Teknisk vejledning Rente er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af renteindberetningen. Nogle afsnit forudsætter teknisk indsigt. 

Teknisk vejledning Rente suppleres af en indberetningsvejledning pr. rentetype. De findes på skat.dk/eKapital.

Straf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab
25-09-2017

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, ved den 28. september 2016 at have anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger – i forbindelse med kørsel på offentlige veje uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Selskabet skulle betale sagens omkostninger.

Nulstilling – ugyldighed – aktindsigt - selvinkriminering
25-09-2017

Sagerne omhandlede, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat og AM-bidrag over for to anpartshavere for indkomstårene 2011 og 2012. Sagerne drejede sig herudover om, hvorvidt SKATs afgørelser var ugyldige som følge af utilstrækkelig meddelt aktindsigt og manglende vejledning om selvinkriminering.

For så vidt angår spørgsmålet om nulstilling var det alene betingelsen om, at sagsøgerne havde eller burde have vidst, at de formelle indeholdelser var uden økonomisk realitet, der var genstand for tvist.

Byretten anførte, at der ikke var fremkommet nyt faktum for retten i forhold til det grundlag, som Skatteankestyrelsen havde truffet afgørelserne på baggrund af. Retten fandt ligesom Skatteankestyrelsen, samt på baggrund af partsforklaringerne, at betingelserne for nulstilling var opfyldt.

Skatteankestyrelsen havde for så vidt angår aktindsigt og selvinkriminering anført, at der var givet tilstrækkelig aktindsigt, og at SKAT ikke havde en forpligtelse til at vejlede efter reglerne om selvinkriminering. Retten tiltrådte Skatteankestyrelsens begrundelse.

Da der ikke for retten i øvrigt var fremkommet oplysninger, som kunne føre til et andet resultat, blev Skatteministeriet frifundet i begge sager.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-09-2017

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for en eksporterende producent vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-09-2017

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1194/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien.

Udenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt
22-09-2017

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke ville udløse indkomstskat, skat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter boafgiftsloven, hvis spørger opsagde sin kapitallivsforsikring (ordningen), da denne er omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50. Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at ordningen hverken ville miste sin beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50, hvis spørgerens børn blev indsat som ”second grantees” på ordningen, eller hvis spørgerens børn ved spørgerens død som følge heraf overtog det juridiske ejerskab til ordningen som ”grantee”. Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at det ikke ville udløse indkomstskat, skat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter boafgiftsloven, hvis spørgerens børn blev indsat som ”second grantees” på ordningen. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det ikke ville udløse afgift efter boafgiftsloven, hvis spørgerens børn overtog det juridiske ejerskab til ordningen som ”grantee”.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-09-2017

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Kina og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU.

Køb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession
21-09-2017

Landsskatteretten fandt, at betingelserne for at anvende den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, var opfyldte, jf. ligningslovens § 8 P stk. 5, nr. 2. Der fandtes ikke at være grundlag for at antage, at klageren i henhold til kildeskattelovens § 26 A, stk. 2, succederede i ægtefællens status som vindmølleopstiller. Landsskatteretten ændrede derfor Skatterådets bindende svar.

 

Genoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud
21-09-2017

Anmodning om genoptagelse af ansættelserne for 2011, 2012 og 2013 med henblik på at opnå fradrag uden indskud på etableringskonto blev afslået, da betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 30 ikke kunne anses for opfyldt. Genoptagelsesreglerne i § 26 og 27 kan ikke anvendes.

 

Ændring af fremførselsberettiget tab
21-09-2017

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde været berettiget til at ændre en ansættelse vedrørende et fradragsberettiget tab på noterede aktier. SKATs varsling af ændringen var således foretaget efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 4, jf. stk. 1.

Kapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber
20-09-2017

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en fars overdragelse af kapitalandele til overkurs til et selskab, hvori hans søn havde tegnet anparter til kurs 100, var skattefri for faren.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at farens overdragelse af kapitalandelene til det fælles selskab var skattefri for sønnen.

Styresignal om omlægning af indkomstår
19-09-2017

I styresignalet beskriver SKAT sin ændrede opfattelse af, hvordan selskabsskattelovens § 10 skal fortolkes, når administrationsselskabet i en sambeskatning ønsker at ændre indkomstår pga fx en brancheændring i et datterselskab, og når administrationsselskabet ønsker at ændre sit indkomstår begrundet i ”andre forhold” i et datterselskab.

Anvendelse af kode ved import fra Canada.
19-09-2017

Kode ved import fra Canada.

Fradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger
18-09-2017

Sagen drejede sig om fradrag i grundværdien for forbedringer efter den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18. Spørgsmålet i sagen var nærmere, hvorvidt sagsøgeren, en andelsboligforening, havde godtgjort at have afholdt en udgift til etablering af et internt kloakforsyningsanlæg.

Under sagens behandling for byretten fremlagde sagsøgeren en række nye bilag som dokumentation for afholdelsen af en grundforbedrende udgift. Bilagene omfattede blandt andet en tilbudsliste, en byggetilladelse, en meddelelse om påbegyndelse af afløbsarbejde, en færdigmelding samt e-mailkorrespondancer med et murerfirma. Bilagene forelå ikke for Landsskatteretten.

På baggrund af de nye bilag tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om hjemvisning af fradragsansættelsen. Ved samme lejlighed gjorde Skatteministeriet gældende, at sagsomkostningerne skulle ophæves helt eller delvist, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3, idet det var sagsøgeren, der havde givet anledning til retssagen, ved ikke at fremlægge den supplerende dokumentation tidligere.

Retten bemærkede, at Landsskatteretten ved sin afgørelse havde fundet, at det ikke var godtgjort, at der var afholdt udgifter til den interne kloakforsyning, og at denne opfattelse fremgik af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling, som var blevet sendt til sagsøgeren.

Videre bemærkede retten, at den fornødne dokumentation for afholdelse af fradragsberettigede udgifter først var fremkommet i forbindelse med sagens behandling ved byretten, uagtet at der var tale om dokumenter og oplysninger, som sagsøgeren på et tidligere tidspunkt kunne have tilvejebragt.

På den baggrund fandt retten, at der, uanset at sagsøgeren måtte anses for at være den vindende part, forelå sådanne særlige grunde, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.

Fradragsansættelsen for den del af kloakforsyningsanlægget, som parterne er enige om udgjorde et hovedanlæg, blev derfor hjemvist til vurderingsmyndigheden til beløbsmæssig opgørelse.

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part.

Straf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse
18-09-2017

T var tiltalt for momssvig ved forsætligt for perioderne 01.01.2010-31.12.2010, 01.01.2011-31.12.2011 og 01.01.2012-31.12.2012 at have afgivet 0-angivelser selvom momstilsvaret rettelig var henholdsvis 41.248 kr., 172.625 kr. og 20.461 kr. samt skattesvig ved for indkomstårene 2010-12 at have selvangivet resultat af virksomhed med 0, selvom det skattemæssige overskud rettelig var henholdsvis 134.773 kr., 236.760 kr. og 56.499 kr. T unddrog herved for 234.334 kr. i moms og 66.058 kr. i arbejdsmarkedsbidrag i alt.

T erkendte de faktiske omstændigheder, men påstod frifindelse på grund af manglende forsæt og forældelse.

Byretten fandt T skyldig i moms- og skattesvig og T idømtes betinget fængsel i 30 dage samt en tillægsbøde på 150.000 kr. Retten lagde vægt på, at T ikke forinden SKATs kontrol havde rettet henvendelse til SKAT med oplysninger om sin manglende betalingsevne samt at T efter det oplyste heller intet overblik havde over gælden, eller hvornår den kunne betales. Forholdene vedrørende 1. halvår 2011 fandtes forældet. Der henvistes herved til, at der gik godt 11 måneder fra rettens slutning af sagen den 6. januar 2016, og til anklagemyndigheden indleverede anklageskrift til retten den 13. december 2016 samt det forhold, at T havde erkendt de faktiske omstændigheder og der ikke skulle ske yderligere efterforskning.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede tillægsbøden til 300.000 kr. Uanset den sene indlevering af anklageskriftet fandt landsretten ikke grundlag for at anse forfølgningen af T for standset på ubestemt tid og ingen af forholdene var forældede. Frihedsstraffen blev dog stadfæstet under henvisning til den lange sagsbehandlingstid.

SKAT udbyder informationsmøder for revisorer i oktober og november
18-09-2017

Informationsmøder for revisorer med aktuelt om skat, moms og TastSelv

 

Den 21. september 2017 træder den midlertidige anvendelse af CETA aftalen i kraft
18-09-2017

EU har offentliggjort, at den midlertidige EU-Canada aftale - CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), træder i kraft den 21.september 2017.